Porvoo

Borgå – möjligheternas hemstad

Borgå-

möjligheternas

hemstad

Borgå är drömmarnas hemstad med många individuella drömmar. Samlingspartiet i Borgå vill att Borgå är en plats där alla har möjlighet att förverkliga sina drömmar.

Kommunen bör i första hand anordna och möjliggöra tjänster. Möjligheternas hemstad anordnar tjänsterna kostnadseffektivt, mångsidigt och smidigt samt utvecklar tjänster och verksamhetsmiljön för kommuninvånarna, tillsammans med serviceproducenter.

Vår dröm är en kultur-och bildningsstad som utvecklas ansvarsfullt, vars ekonomi är i skick och där det är bra att leva och idka företagsverksamhet. Allt detta med respekt för både individuella behov och den omgivande naturen.

Vår dröm är en hemstad som ansvarsfullt använder varje inkommande skatte-euro och sköter sin ekonomi så, att dess invånare inte behöver vara rädda för skattehöjningar. Drömmen vore ju, att vi för samma pengar skulle få även ännu bättre tjänster.

Vilken är din dröm? Hur kan vi möjliggöra den?

Borgå utvecklas ansvarsfullt

Möjligheternas hemstad utvecklas ansvarsfullt, dess ekonomi står på hållbar grund, är aktiv i sin näringspolitik och besluten är genomskinliga. Investeringarna och anslagen är i balans med den ekonomiska bärförmågan.

Vi i Samlingspartiet vill möjliggöra de kommunala tjänsterna utan att skatterna höjs och utan att lånebördan konstant ökar.

För att kunna förverkliga drömmarna krävs ett långsiktigt, konsekvent och genomskinligt beslutsfattande. Fullmäktiges beslut begränsas av strategiska program, principbeslut och prioriteringar och avvikelser från dessa bör vara väl motiverade. Olika kortfristiga försök får inte vara en genväg till att den långsiktiga planeringen skrotas. Det krävs klart ledarskap och beslutsfattande för att få investeringar till vår hemstad.

Coronapandemin har försvagat Borgås ekonomi och även om samfundskatterna på sistone har lappat ekonomin, räcker de inte till för nödvändiga investeringar. Borgå har årligen ett anpassningsbehov på 10 miljoner euro och utgifterna ökar i synnerhet inom social- och hälsovården. Man gör redan nu investeringar med lånepengar. Välfärdsområdena, som regeringspartierna nu föreslår, försvagar kommunekonomin.

Borgå driver in 19,75 procent i inkomstskatter. I och med välfärdsområdena blir endast en tredjedel av kommunens skatteintäkter kvar i kommunen och av denna summa skall kommunen kunna täcka utgifter för låneamorteringar, bildningen och kommuntekniken samt investeringar för framtidens  tillväxt.  

Är din dröm att ge en allt större del av dina inkomster till överkommunala förvaltningshimlar? – Vår dröm är det inte.

En livskraftig och ansvarsfullt växande hemstad lockar investeringar samt möjliggör via markanvändingslösningar ett bra verksamhetsområde för företag och mångsidiga boendealternativ för kommunborna, delaktiggör kommuninvånarna och tar i beaktande miljöns mångfald då man planerar nya bostadsområden och byggande. Möjligheternas hemstad lever i tiden men med blick mot framtiden, följer och svarar smidigt på behov.

Vid trafikplanering beaktas kommuninvånarnas behov och trafiklösningarna utvecklas tillsammans med näringslivet. I möjligheternas hemkommun finns rum för alla fordon och fotgängare under alla årstider och för alla åldersgrupper.  

Vi kräver genomskinliga kostnader i samband med beslutsfattandet.

Vi håller fast vid överenskommen budget.

Vi inkluderar stadsborna vid strategiska linjedragningar.

Vi slår fast prioriteringarna och ramarna som styr de ekonomiska besluten.

Vi möjliggör ett tätt byggande i centrum och en mångfald av boendealternativ.

Vi lyssnar på serviceföretagen, handelsmännen och restaurangägarna i samband med trafiklösningar.

Vi utvecklar servicebyar enligt byaprogrammet.

Vi försäkrar oss om att fotgängare, cyklister och bilister har lätt att röra sig i Borgå.

Vi utvecklar trafiklösningar som tryggar tjänsterna i centrum och gör dem tillgängliga även för dem som kommer längre bortifrån.


Ett vålmående Borgå

I möjligheternas hemstad tryggas högklassiga social- och hälsovårdstjänster utan att man behöver höja skatterna. Där produceras individuella tjänster smidigt, flexibelt och kostnadseffektivt.  

Tillräckliga resurser möjliggör högklassiga social- och hälsovårdstjänster och garanterar snabb vård.  I möjligheternas hemstad finns kunnig arbetskraft och staden ökar aktivt på dragningskraften både som arbetsgivare och som hemstad.

Vår dröm är att Borgå är välkänd för sitt välmående och sina tjänster –  för att det är bra att bo här. Denna dröm är allt svårare att förvekliga ifall tjänster flyttas bort från stadens egna beslutsfattares kontroll.

Proaktiva hälso-, idrotts- och fritidstjänster gör det möjligt för kommuninvånarna att upprätthålla sin egen hälsa. Även de snabbt utvecklande digitala lösningarna gör det möjligt att erbjuda kostnadseffektiva och uppmuntrande hälso- och idrottstjänster. Alla sjukdomar kan inte förebyggas och vem som helst av oss kan helt plötsligt vara i behov av snabb vård. Det är viktigt att jourtjänsten i sjukhuset hålls kvar i Borgå.

Åldringarnas vård på hög nivå är viktig. Man har lyckats utveckla flexibla och individuella tjänster i Borgå, men man bör garantera tillgången även i fortsättningen. Man bör också granska på nytt vårdkriterierna vid flyttning av åldringar i dåligt skick till vård på anstalt- eller servicehem. Behoven av åldringsvård ökar konstant. I möjligheternas hemkommun erbjuds både hemtjänster och anstaltsvård för våra åldringar. Tillräckliga resurser inom stödboende, hemsjukvård och anstaltsvård stöder individens frihet att välja.  

Vi håller social- och hälsovårdstjänsternas förvaltning i Borgå.

Vi håller social- och hälsovårdstjänsternas förvaltning i Borgå.

Vi tryggar tjänsternas kvalitet, vi garanterar tillräckliga resurser och vi ser till att branschen här är lockande för nya arbetstagare.

Vi utvecklar tjänster och tryggar deras befintlighet via en kontinuerlig dialog med aktörer och tjänsteleverantörer inom branschen.

Vi tryggar resurserna för serviceboende.

Vi kartlägger möjligheterna att öka på hinderfritt boende som tillgodoser den åldrande befolkningens behov.

Vi stöder egenvårdarnas ork i vardagen.

Vi tar med digitala tjänsteleverantörer och utvecklar samarbetet med branschens företag. 

Vi erbjuder mångsidiga möjligheter till självstyrd samt ledd fritids- och idrottssysselsättning för alla åldersgrupper..

Vi sporrar till och investerar i både amatör- och tävlingsidrott.

Vi involverar aktörer inom idrottsföreningar till beslut angående utvecklingen av Kokon idrottscentrum

Vi skapar förutsättningar för nya investeringar såsom byggandet av en ny ishall.

Företagarnas Borgå

I våra drömmars Borgå är det bra att vara företagare. Vi vill att Borgå i alla sina funktioner möjliggör företagarnas verksamhet.

Företagen sysselsätter borgåbor och inbringar skatteintäkter, men företagen har också insikt i hur stadens skall utvecklas. Småföretagarna och handelsmännen har efter coronaåret svårigheter att hålla företagen i liv. Nu om någonsin måste vi inse, att vi inte i vårt beslutsfattande tar bort möjligheterna till entreprenörskap, utan ökar på det. I möjligheternas hemstad lyssnar man på företagarna vid planeringen av nya projekt, det må sen vara fråga om stadsplanering, välmåendetjänster, kultur eller trafikplanering.

Möjligheternas hemstad är företagens pålitliga kompanjon.

Upphandlingslagen definierar kommunens egna upphandlingsramar. Vi hoppas att staden satsar på upphandlingskunnande och uppmärksammar borgåföretagen vid upphandlingarna, t.ex. genom att dela upp anskaffningarna, utan att ge efter på kvalitetskraven. Ett långsiktigt samarbete och ömsesidigt förtroende mellan staden och företagen garanterar även kvalitet på de varor och tjänster som levereras.

Vi stöder konsekvent företagens verksamhetsförutsättningar.ti.

Vi upprätthåller en kontinuerlig dialog med företagen.

Vi delar upp de offentliga upphandlingarna i lämpliga delar.

Vi beaktar företagen i beslutsfattandet.

Vi definierar en person vars ansvar är att lyssna på företagens behov samt att aktivt lobba för staden.

Vi tryggar näringslivet i Borgå t.ex. genom att sänka fastighetsskatten..

Vi uppmuntrar nya företag att etablera sig i Borgå.

Vi utvecklar företagsvänliga experiment, såsom gratis parkering i stadens centrum.

Natur- och kulturupplevelsernas Borgå

Borgå är konstnärernas och författarnas traditionsrika hemstad som ger rum för kulturen och som lever sida vid sida med naturen.

Även kultur- och naturupplevelser skapar välmående och vi vill att Borgå erbjuder möjligheter till dessa.

Vi vill att man känner Borgå som en stad, som ger utrymme att göra och möjligheter att förverkliga sina drömmar.

Som kulturstad bör Borgå erbjuda ett öppet verksamhetsfält för kreativitet. Detta innebär olika företagstjänster för kulturaktörer, utrymmen att idka konst, utrymmen att synliggöra konst, en kombination av traditioner och ny teknik, evenemang samt en kontinuerlig dialog mellan kulturtjänsterna och leverantörer av grundläggande konstundervisning. Man bör också utveckla bibliotekstjänsterna samt biblioteket till en mötesplats för kultur och kommuninvånare. Kulturprogrammet, som produceras i samråd med kommuninvånarna, hjälper till vid prioriteringen av kulturprojekt även under stränga ekonomiska förhållanden.

Borgås fantastiska miljöer och den kringliggande naturen är värda uppmärksamhet och respekt. Naturens mångfald måste tryggas i stadens egen verksamhet och vid planering av nya projekt.

Möjligheternas hemstad verkar aktivt så, att den naturliga miljön mår bra och ser till att det i Borgå finns tillgängliga rekreationsområden, som inte sliter på naturen.

Vi vill möjliggöra att Borgå är en stad där den byggda och den naturliga miljön är i balans.

Vi ger rum för konsten.

Vi utvecklar kulturtjänsterna tillsammans med företagen och övriga aktörer.

Vi arrangerar tillsammans stadsevenemang och använder oss modigt av inkluderande teknik.

Vi förenar tradition med nya uttrycksformer, t.ex. ett virtuellt bildkonstmuseum omfattande Borgås konstskatter.

Vi utvecklar bibliotekets tjänster och utbud

Vi utvecklar naturtjänsterna och rekreationsverksamheten med respekt för naturen

Vi resurserar stadsparken och rekreationsområdena

 

Vi bygger ansvarsfullt en tät stadsomgivning så, att miljön belastas så litet som möjligt.

Vi lyssnar på företagen och kulturaktörerna gällande utvecklandet av Gamla Rådhustorgets verksamheter, t.ex. genom att kombinera den nuvarande torgverksamheten med evenemang.

Bildningens Borgå

Högklassiga bildningstjänster bidrar till ökat välmående och stadens dragningskraft.

Borgå är en stark bildningsstad med jämlika möjligheter i fokus. Samlingspartiet i Borgå vill att man känner Borgå som en stad med innovativ och högklassig undervisning samt med en undervisningsmiljö som är trygg och som inspirerar till motion. I möjligheternas hemstad har alla, oberoende av bakgrund, lika möjligheter till inlärning och utbildning.

Vi tryggar resurserna för inlärning.

En bildningsstad reagerar på förändringar i samhället.  Varje elev har rätt till en trygg inlärningsmiljö och man bör utveckla strukturerna så, att de motsvarar dagens krav, att de hindrar mobbning och våld och att de främjar bättre kommunikation mellan olika aktörer.

Inom yrkesutbildningen uppmuntrar vi till samarbete mellan företagen, arbetslivet och läroinrättningarna. Yrkesundervisningen bör till sin kvalitet och kvantitet vara tillräcklig för att ge färdigheter för arbetslivet. Man bör i Borgå erbjuda en gymnasieundervisning som är mångsidig och på nationellt hög nivå, samt sporrande till internationalisering.

Vi identifierar och uppmärksammar elevernas olika behov vid planering och förverkligande av undervisningen.

Vi stöder lärarnas förmåga att orka samt deras professionella utveckling.

Vi garanterar alla barn och unga i Borgå friska och trygga skolor.

Vi förhindrar skolmobbning och deltar i nationella projekt.

Vi lyssnar på eleverna, föräldrarna samt aktörer inom skolväsendet.

Vi förbättrar samarbetet mellan myndigheter, hem och skola.

Vi granskar på nytt kommunikations- och samarbetsstrukturerna mellan skola, lärare och skolväsendet.

Vi uppmuntrar och stöder borgåföretagen att ta i bruk skolnings- och läroavt

Vi identifierar och uppmärksammar olika elevers behov vid planering och genomförande av undervisningen